תקנון האתר

תקנון אתר "גמלאי המדינה בפנסיה תקציבית"

 1. כללי
  1. 1 אתר www.a-gam.co.il הינו אתר אינטרנט המספק, בין היתר, מידע אודות אירועים, נופשים, הצגות, וכלל השירותים הניתנים על ידי העמותה, המחירים המבצעים ועוד כמפורט באתר  (להלן: "האתר").
  2. 1 האתר הינו בתחזוקתה והפעלתה השוטפת של חברת פלג יישומי תוכנה בע"מ, ח.פ 510999527 (להלן: "מפעילת האתר").
  3. 1 האתר הינו בבעלותה של "הקרן לגמלאי המדינה בפנסיה תקציבית" (להלן: "העמותה") שהינה עמותה רשומה (ע.ר. 580545614) אשר הוקמה מכוח ההסכמים הקיבוציים שנחתמו בין ההסתדרות לבין מדינת  ישראל, במטרה לנהל קרן שתפעל לרווחתם של גמלאי המדינה המדורגים בדירוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות, והמבוטחים בפנסיה תקציבית, ושל אלמן או אלמנה של גמלאים זכאים כאמור, בין  היתר בתחומי התרבות, הבריאות, הנופש והפנאי.
  4. 1 רוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם המשתמש או גולש באתר (להלן: "הרוכש" ו/או "המשתמש") מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו.
  5. 1 הזכאות לקבל שירותים מהעמותה, לרבות במסגרת אתר זה של העמותה (להלן: "האתר"), הינה אך ורק לגמלאים בפנסיה תקציבית שדירוג השכר שלהם עונה לקריטריונים על פי ההסכם בין ההסתדרות לאוצר ולאלמנים / אלמנות של גמלאים זכאים כאמור, אלא אם צוין אחרת.
  6. 1 השימוש באתר (כהגדרתו לעיל), לרבות מילוי טפסים אלקטרונים באתר ו/או ביצוע הזמנה באמצעות האתר ו/או הזמנה של אי אילו מן השירותים הניתנים על ידי מפעילת האתר, מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או העמותה ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
  7. 1 כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון גרידא ולא ישמשו לשם פרשנותו.
 2. הגדרות
  1. 2 האתר- אתר האינטרנט של הקרן לגמלאי המדינה בפנסיה תקציבית, שבכתובת: .www.a-gam.co.il האתר מופעל ומתוחזק על ידי חברת פלג יישומי תוכנה בע"מ.
  2. 2 עמיתי הקרן – גמלאים בפנסיה תקציבית שדירוג השכר שלהם עונה לקריטריונים על פי ההסכם בין ההסתדרות למדינת ישראל, ולאלמנים / אלמנות של גמלאים כאמור, אלא אם צוין אחרת.
  3. 2 עמית הקרן באתר – עמית הקרן אשר השלים בהצלחה את הליך הרישום לאתר.
  4. 2 העמותה –הקרן לגמלאי המדינה בפנסיה תקציבית הינה עמותה רשומה (ע.ר. 580545614)
  5. 2 חוק הגנת הצרכן – חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו.
  6. 2 בית העסק/ספק -בית העסק או הספק המפרסם מוצר/ הטבה ו/או שירות במסגרת אתר זה.
  7. 2 הטבות – מוצרים ו/או שירותים ו/או נכסים ו/או זכויות המוצגים באתר והמסופקים על-ידי בית העסק ללקוח.
  8. 2 התקנון – תקנון זה. מובהר, כי העמותה רשאית לבצע שינויים בתקנון מעת לעת ועל עמיתי הקרן באתר להתעדכן בשינויים אלה.
  9. 2 פעולה – כל פעולה המתבצעת לשם רכישת מוצר או שירות המוצעים למכירה באתר.
 3. תנאי שימוש באתר
  1. 3 רכישות באתר תתאפשרנה בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: (א) המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; (ב) למשתמש מלאו 18 שנים לפחות; (ג) המשתמש מתגורר בישראל; (ד) המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הבאות: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומאסטרקארד ; (ה) המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או דרכון בתוקף; (ו) המשתמש רשום כעמית הקרן באתר.
  2. 3 העמותה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד העמותה בשל כך.
  3. 3 המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר כרוך בסיכונים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.
  4. 3 אין לעשות שימוש באתר או בתכניו למטרות מסחריות או כל שימוש אחר, למעט כמפורט בתקנון זה, שלא באישורה הכתוב, מראש, של העמותה. יובהר למען הסר ספק כי המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה  אך ורק לשם הזמנת ורכישת השירותים ו/או קבלת מידע מהעמותה.
  5. 3 העמותה אינה אחראית לנזק מכל מין  ו/או סוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין ו/או סוג שהוא, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת השירותים ו/או מידע, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה וכלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם האמור.
  6. 3 העמותה עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו והוא משמש מידע כללי בלבד, חלקי ומבוסס בין היתר על נתונים שהעמותה רכשה מצדדים שלישיים.
  7. 3 המידע מוצג באתר כפי שהוא, העמותה ו/או מפעילת האתר ו/או מי מבעליהן ו/או מי מנהליהן ו/או מי מעובדיהן ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינם אחראים כלפי המשתמש בשל     אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי והמשתמש מתחייב כי יישא לבדו באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.
 4. אחריות
  1. 4 העמותה אינה צד לעסקאות לרכישת הטבות כלשהן ואינה נושאת בשום אחריות הקשורה לביצוע עסקאות אלה.
  2. 4 המוצרים והשירותים המוצגים באתר, מוצעים על ידי בתי העסק שהוגדרו והם האחראים הבלעדיים לתכונותיהם, איכותם, שמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לאותם מוצרים או שירותים.
  3. 4 הספקים נושאים באחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת למוצרים, במקרים שתעודה כזו אכן נדרשת.
  4. 4 המוצרים והשירותים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות הספקים. אין בהצגתם באתר משום המלצה לרכישה ו/או הבעת דעה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב מטעם העמותה.
  5. 4 השירותים והמוצרים מוצעים לשימוש כמות שהם ("AS IS"). לא תתקבל כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי הלקוח ולדרישותיו.
  6. 4 הצילומים באתר מיועדים להמחשה בלבד ואין לראות בהם תיאור מחייב של המוצר/ השרות הנרכש.
  7. 4 במקרים בהם הרכישה נעשית באמצעות העמותה (כלומר, רכישה באתר האינטרנט), על אף שהאחריות בקשר למוצרים ו/או השירותים מוטלת על הספק, תטפל העמותה בתלונות הלקוחות.
  8. 4 במקרים שבהם הרכישה נעשית ישירות מול בתי עסק ו/או ספקים, מוטלת האחריות ישירות על בתי העסק והספקים הנוגעים בדבר. במקרה של תלונה יתבקש הלקוח לפנות ישירות לבית העסק, או לספק.
 5. ההרשמה לאתר, הגנת הפרטיות ושימוש במידע
  1. 5 לשם כניסה לאתר, נדרש עמית הקרן להזדהות באמצעות מספר תעודת זהות וסיסמא אישית שתסופק לו באמצעות מסרון עם כניסתו הראשונה לאתר.
  2. 5 לצורך השימוש באתר ואבטחת האספקה של מוצרים ושירותים, נדרש עמית הקרן למלא מספר פרטים שיאפשרו לקיים עמו קשר. מדובר בפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, טלפון סלולרי, כתובת מגורים וכו'.
  3. 5 פרטי הרכישות שיבוצעו ע"י עמיתי הקרן, ישמרו במאגר המידע של העמותה לצורך מעקב על הרכישה, מימוש זכאויות ומתן שירות לקוחות.
  4. 5 לעמית הקרן ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לעמותה, לרבות אלה שמסר באתר ו/או הנובעים מפעילותו בו, ישמרו במאגר המידע של העמותה (מס' 700061288) וישמשו לצורך ניהול ותפעול      העמותה והאתר, טיפוח הקשר והשירות מול עמיתי האתר, לצרכים שיווקיים וסטטיסטיים ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלה.
  5. 5 עמית הקרן באתר מסכים ומאשר לקבל שרותי דיוור ישיר לרבות עדכונים, סקירות מקצועיות והצעות למוצרים ו/או שירותים נוספים (כלומר-דברי פרסומת) מאת העמותה וכן להעברת המידע לצורך מימוש מטרות אלה ובהתאם לכל דין, באמצעי התקשורת שנמסרו על ידו, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני ומסרונים. ככל שעמית הקרן או עמית הקרן באתר אינו מעוניין לקבלת שירותי הדיוור כאמור לעיל, הוא יכול לשלוח מייל בבקשה להסרה מרשימת התפוצה לכתובת [email protected].
  6. 5 ידוע לעמית הקרן, כי על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הוא רשאי לעיין במידע אודותיו, אשר מצוי במאגר המידע של העמותה ומספרו 700061288, ואף לבקש ממנה לתקן מידע זה באם הוא אינו נכון, שלם או מדויק.
  7. 5 העמותה מפעילה אמצעי אבטחה מחמירים למניעת חדירה לזירת המכירות ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. יחד עם זאת, מאחר ולא ניתן למנוע שיבושים באופן מוחלט, הרי ההסכמה לתקנון זה משמעה שלרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד העמותה או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור, שלא בשליטת ו/או באחריות העמותה והכל בכפוף לכל דין.
  8. 5 עמית הקרן באתר מתיר בזאת לעמותה לעשות שימוש במידע ולפלח אותו, במטרה להציע הטבות המותאמות לנתוני אוכלוסיות הזכאים.
  9. 5 העמותה מתחייבת לשמור את המאגר ופרטי הזכאים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ולא להעביר את פרטי עמיתי הקרן ו/או עמיתי הקרן באתר לצד שלישי כלשהו, אלא עפ"י הרשאה מפורשת של העמית ו/או על פי הדין.
 6. פרטי רוכש השירותים
  1. 6 עמית הקרן המעוניין לרכוש השירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש בעת הרישום/ כניסה כמשתמש לאתר (להלן: "פרטי הרכישה").
  2. 6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר תהא רשאית למנוע מכל משתמש את השימוש באתר ומלבצע הזמנה כלשהי, באופן זמני או לצמיתות, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  3. 6.אם לדעת מפעילת האתר ו/או העמותה עמית הקרן מסר בעת רישומו פרטים כוזבים ו/או שגויים במתכוון. מובהר בזאת כי הזנת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וכי העמותה ו/או מפעילת האתר תהיינה זכאיות לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותן על פי כל דין נגד מגיש הרישום הכוזב; לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים שנגרמו או שעלולים להיגרם לאתר, לעמותה ו/או למפעילת האתר ו/או מי מטעמן.
  4. 6 אם לדעת מפעילת האתר ו/או העמותה, המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העשויים לפגוע במפעילת האתר ו/או בעמותה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות מפעילת האתר.
  5. 6 אם לדעת מפעילת האתר ו/או העמותה, המשתמש עשה שימוש לא חוקי באתר ו/או עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  6. 6  אם לדעת מפעילת האתר ו/או העמותה, עמית הקרן הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם מפעילת האתר ו/או העמותה ו/או מי מטעמן.
 7. המידע המוצג באתר על ההטבות והמוצרים
  1. 7 כל מוצר או שירות המופיע באתר, יפורסם באמצעות דף המוצר/השרות הייעודי, שם יפורטו הפרטים הרלוונטיים לגביו וכן התנאים לרכישתו, לרבות הגבלת מספר הפריטים אותם רשאי עמית הקרן לרכוש.
  2. 7 הפרטים לגבי המוצר או השירות המופיע כאמור בדף המוצר/שרות באתר נמסרו על ידי בתי העסק המציעים את המוצרים / השירותים. העמותה עושה כמיטב יכולתה לוודא את נכונות הנתונים, אולם היא אינה אחראית לנכונות המידע הנמסר לגבי המוצרים, או השירותים – טיבם, איכותם, מחיריהם, כמותם במלאי, מועדי אספקתם, אחריות, מפרט טכני  וכיו"ב.
  3. 7 תיאור ההטבה ו/או השירות ו/או המוצר המופיע באתר עשוי להיות חלקי בלבד. לקבלת מלוא הפרטים הרלוונטיים להטבה ו/או לשירות ו/או למוצר המבוקש, יש לפנות, לפי העניין, לבית העסק ו/או למוקד השירות של העמותה.
  4. 7 התמונות המתארות את ההטבות נועדו להמחשה בלבד.
  5. 7 אין באמור באתר ובמידע הכלול בו משום הצעה, שידול או ייעוץ לרכישת מוצר ו/או לשימוש בהטבה כלשהיא ו/או לביצוע פעולות. האחריות על ביצוע השוואה ובחינת ההצעות מוטלת על הלקוח.
  6. 7 הלקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ו/או חוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו – 1986.
 8. תהליך ההזמנה
  1. 8 את הרכישות מהאתר ניתן לבצע באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין (לא כולל כרטיסי "תייר" או כרטיסים נטענים). בכל רכישה יש להזין את פרטי כרטיס האשראי ופרטי המשלם במקום המיועד לכך באתר.
  2. 8 חלק מהפעולות, לרבות מסירת פרטי כרטיס האשראי, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות שירות הלקוחות של העמותה.
  3. 8 לאחר ביצוע רכישה באתר יתקבל אישור המעיד שפרטי ההזמנה נקלטה במערכת.
  4. 8 רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי ויתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הזמנתך כבת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, יפעל הספק בהליכי אספקת המוצרים  כפי שהוגדרו לכל מוצר או שירות.
  5. 8 הזמנה תהא שלמה, מלאה ומאושרת רק לאחר שהמשתמש קיבל הודעת מערכת המאשרת את נכונות ההזמנה על כל פרטיה והכוללת את מספר ההזמנה (להלן, בהתאמה: "אסמכתא" ו- "הרכישה").
  6. 8 העמותה לא תישא בכל אחריות מכל מין וסוג שהוא, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או נקלטו באופן חלקי ו/או לכל בעיה טכנית, מכל מין וסוג שהוא, ו/או לכל בעיה אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש את השירותים באמצעות האתר.
  7. 8 במקרה של תקלה או שיבוש בקליטת ההזמנה ועיבודה על ידי מערכת האתר, תתקבל אצל עמית הקרן הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתו או הודעה בדבר תקלה כלשהי שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתו. במקרה שכזה, מומלץ לפנות  לשירות הלקוחות של העמותה באמצעות דואר אלקטרוני [email protected] או באמצעות מוקד השירות של העמותה 08-9161002.
  8. 8 היה וחל שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר, רשאים הן עמית הקרן והן מוקד השרות ו/או הספק לבטל את הרכישה ועמית הקרן לא יחויב בכל תשלום בגין הזמנתו שבוטלה.
 9. אספקת השירותים
  1. 9 פרטי עמיתי הקרן או עמיתי הקרן באתר המעודכנים במאגר המידע של העמותה, הינם הנתונים שעודכנו בטופס ההרשמה לעמותה או בטופס הרישום/ עדכון הפרטים באתר. באחריות עמית הקרן לוודא את עדכניותם ושלמותם של הנתונים כדי לאפשר לעמותה לספק את השירותים הניתנים לו.
  2. 9 יש להקפיד ולמלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה ומהווה עבירה פלילית על פי סעיפים 441-442 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.
  3. 9 היה ובעת ביצוע ההזמנה נמסרו פרטי זיהוי שגויים שגרמו להחזרת המוצרים/ההטבות לספקים, יחויב העמית בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול, כפי שיקבעו על ידי העמותה או הספק.
  4. 9 חישוב מועדי אספקת המוצרים יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה' למעט ערבי חגים ומועדי חג. יחד עם זאת, הספקים יעשו כמיטב יכולתם להקדים את מועד האספקה.
  5. 9 מוצרים/הטבות הנשלחים לבית הלקוח יסופקו על ידי בתי העסק באמצעות שליחים, ו/או באמצעות דואר ישראל וישלחו לכתובת שנמסרה על ידי העמית במהלך תהליך הרכישה, אלא אם צוין אחרת. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה.
  6. 9 העמותה ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים/ההטבות כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכות המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות התקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיוצא בזה), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאים העמותה ו/או הספקים ו/או העמית להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
  7. 9 מוצרים/הטבות שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל.
  8. 9 זמני האספקה של מוצרים/הטבות שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה על ידי הספקים ואינם בשליטתם. בביצוע הרכישה מצהיר העמית כי לא תהיה לו טענה נגד מי מהספקים עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.
  9. 9 אספקת המוצרים/הטבות באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם הספקים ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים בהן מתבצעת שליחות עד הבית. והיה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לבית העמית מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג האוויר ו/או מצב ביטחוני העלול לסכן את השליחים, יובהר העניין לעמית על ידי הספק ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים.
  10. 9 במקרה של הובלה חריגה (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות) תחול עלות ההובלה, במלואה, על העמית.
  11. 9 יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.
  12. 9 אספקת השירותים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד השרות המוצע.
  13. 9 העמותה תהא רשאית שלא לאשר את בקשת ההזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתצטרך להסביר את החלטתה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד העמותה בעניין זה.
  14. 9 ביצוע שינויים ברכישה שנעשתה באתר, ניתן לבצע אך ורק באמצעות נציג טלפוני במחלקת השירות של העמותה באמצעות דואר אלקטרוני [email protected] או באמצעות מוקד השירות של העמותה ישירות בטלפון: 08-9161002.
  15. 9 ביטל או שינה עמית הקרן את רכישתו בהתאם לאמור לעיל, התאריך הקובע לביטול הרכישה ו/או לשינוייה יהיה מועד קבלת הפקס ו/או המייל במשרדי העמותה או מועד ביצוע שיחת הטלפון ואישור הנציג הטלפוני. במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה בישראל, ייחשב מועד הביטול או השינוי יום העבודה הראשון שלאחריו.
 10. מגבלות רכישה באתר
  1. 10 העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבצע הגבלות של מספר הרכישות שרשאי עמית לבצע, הן כמגבלה חודשית/שנתית והן בקשר למוצר או שירות מסוימים. הגבלות אלה נועדו, בין היתר, לאפשר למספר גדול ככל האפשר של עמיתי הקרן ליהנות מההטבות המוצעות במסגרתה.
   1. 10.1 פירוט המגבלות:
    1. 10.1.1 יתכן ויתקיימו מגבלות נוספות על רכישת הטבות ע"פ המתפרסם בדף פרסום האירוע.
    2. 10.1.1 מגבלת הרכישה השנתית המפורטת לעיל מתייחסת לחודשים ינואר עד חודש דצמבר באותה שנה, ללא תלות בתאריך ההצטרפות של העמית לקרן. מגבלת הרכישה החודשית המפורטת לעיל מתייחסת מהיום הראשון ועד ליום האחרון של כל חודש לועזי.
    3. 10.1.1 העמותה רשאית לשנות, מעת לעת את טבלת הגבלת הרכישות, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש להודיע על כך מראש. שינויים אלה יתפרסמו באתר העמותה.
   2. 10.1 מחירים ותשלומים:
    1. 10.1.2 החיוב בגין רכישות יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו ימסור עמית הקרן בכל רכישה ורכישה, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל שרות ו/או מוצר בעמוד המכירה של המוצר/שרות.
    2. 10.1.2 כל המחירים שמופיעים בעמוד המכירה של המוצר/שרות כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
    3. 10.1.2 בהזמנה עבור מוצרים ושירותים שמחירם באתר נקוב במטבע חוץ, כגון טיסות ונופשים בחו"ל, יחושב שער המט"ח על פי "שער מזומנים גבוה" (שער החליפין שבו הבנק עושה שימוש במקרה של ביצוע פעולות במזומן) ביום ביצוע ההזמנה, אלא אם נאמר אחרת.
    4. 10.1.2 תנאי התשלום בגין כל מוצר/ שירות לרבות תנאי חלוקת החיוב בכרטיס האשראי לתשלומים, יפורסמו במעמד ביצוע הרכישה, לאחר הזנת כרטיס אשראי. מובהר כי חלוקה לתשלומים אינה כוללת ריבית ו/או הצמדה.

11. ביטול רכישת שרות

  1. 11 ביטול הזמנה" – ביטול הזמנה על ידי משתמש באתר (להלן "עמית הקרן"), בפנייה לעמותה, בכפוף לדין ולתנאי תקנון זה, לאחר שביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שקיבל אסמכתא, על פי תנאיה ותנאי התקנון במלואו.
  2. 11 בכל רכישה של שירות או מוצר דרך האתר יקבל הרוכש אישור בדבר פרטי הרכישה. על הרוכש לבדוק את פרטי ההזמנה ולוודא שלא נפלה בה טעות.
  3. 11 ביטול רכישה יעשה בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן ו/או כל דין אחר.
  4. 11 לא ניתן להחליף ולבטל שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה מיום הזמנת השירות.
  5. 11 פנייה לעמותה לצורך ביטול הזמנה כאמור לעיל, תעשה בכל אחת מהדרכים הבאות: באמצעות מסירת הודעה לעמותה; בטלפון שמספרו 08-9161002; בדואר אלקטרוני בכתובת [email protected] בפקס שמספרו 08-9161002. לצורך ביטול ההזמנה יש למסור את שם המשתמש שהזמין את החופשה ואת מספר תעודת הזהות שלו.
  6. 11 ביטול הזמנות בארץ: מאישור ההזמנה ועד 21 יום לפני מועד היציאה, יחולו דמי ביטול בסך 100 ₪ המהווים דמי טיפול ורישום. מ- 21 יום עד 7 ימים לפני מועד היציאה, יחולו דמי בטול בשיעור 50% מהמחיר המלא (לפני סבסוד). מ- 7 ימים ועד למועד היציאה, יחולו דמי ביטול מלאים על פי המחיר המלא (לפני סבסוד).
  7. 11 ביטול הזמנות חו"ל: תנאי הביטול הינם בכפוף לתנאי הספק, כפי המפורט בפרסום הטיול. בכל מקרה של ביטול, ייגבו 100 ₪ המהווים דמי טיפול ורישום.
  8. 11 במקרה של ביטול עסקה יחולו התנאים הבאים, על פי התחומים:
   1. 11.8.1 תיירות :
    1. 11.8.1.1 לא ניתן להחליף מלון/בקתה/חדר אירוח לאחר ההגעה. באחריות המזמין לבדוק מראש את תנאי המלון ומתקניו והתאמתם לצרכיו.
   2. 11.8 תיאטרון ומופעים
    1. 11.8.2.1 כרטיסים להצגות ומופעים לא יישלחו בדואר. הכרטיסים ימתינו בקופות ביום ההצגה.
    2. 11.8.2.1 לצורך איסוף הכרטיסים יש להצטייד בתעודת זהות.
    3. 11.8.2.1 ניתן לבטל כרטיסים למופעים / הצגות עד שבועיים לפני מועד ההצגה או סגירת המכירה באתר. ביטול שיעשה לאחר מכן יחויב במלוא עלות הכרטיס.

12. מידע לנרשמים לחו"ל

  1. 12 בתי המלון המוצעים הינם כפי המפורט בפרסום או דומים ברמתם. ייתכנו שינויים בבתי המלון בהתאם לאילוצים שונים.
  2. 12 בנופשים לחו"ל אין אוכל כשר בטיסות ובבתי המלון, אלא אם צוין אחרת.
  3. 12 יתכנו שינויים במועדי הטיסות.
  4. 12 התוכנית המוצגת באתר ובמגזינים של האתר מתארת את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר הביקורים לאורך הימים.
  5. 12 המחיר אינו כולל כל מס ו/או היטל שיוטלו עד למועד היציאה לטיול.
  6. 12 מחיר הטיול נכון למחירי הטיסות ושירותי הקרקע הידועים בחודש ינואר 2022 ,יתכן ויהיה שינוי במחיר הטיול בעקבות עליית/ירידת מחירים ושינויי שער דולר/ מטבע מקומי. כפוף לתנאים הכלליים המצוינים באתר העמותה המספקת את הטיול.
  7. 12 הטיול המאורגן מורכב ממספר שירותים וביניהם שירותי טיסה המתחילים ומסתיימים בישראל וכן שירותי תיירות שונים כגון טיסות פנים, כניסות לאתרים, הסעות ובתי מלון אשר כולם מתחילים ומסתיימים מחוץ לישראל. דמי הביטול החלים על שירותים המתחילים ומסתיימים מחוץ למדינת לישראל הינם במסגרת תנאי הספקים השונים במדינות היעד. שירות הטיסה המתחיל ומסתיים בישראל הינו השירות היחיד הניתן להחילו במסגרת החוק הישראלי לרבות חוק ותקנות הגנת הצרכן לעסקת מכר מרחוק כולל הרחבת החוק לאזרחים וותיקים (תיקון 58).
  8. 12 במידה ויהיה ביטול ויהיה החזר, הוא רלוונטי אך רק לשירותים הניתנים בישראל ולא לשירותים הניתנים מחוץ לישראל. מודגש בזאת, כי בעצם החתימה על טופס ההרשמה/ ההסכמה האינטרנטית, החותם עליו מסכים ומקבל את תנאי הביטול, על פי האפשרות של ביטול העסקה לפי התנאים הנ"ל.
  9. 12 באחריות הנוסע לשאת דרכון תקף ל-6 חודשים לפחות ממועד החזרה ארצה.
  10. 12 באחריות הנוסע לוודא כי אין מניעה ליציאתו מהארץ וכי אין מניעה לכניסתו לארץ היעד.
  11. 12 יש להתעדכן בנושא החיסונים הנדרשים ליעד בהתאם להנחיות הרופא המטפל או לשכות הבריאות.
  12. 12 ביטוח נסיעות חובה! מומלץ לרכוש סעיף ביטול נסיעות וביטוח הכולל כיסוי קורונה מלא!
  13. 12 העמותה שומרת לעצמה את הזכות להחליף / לשנות מסלול של טיול מכל סיבה שהיא.
  14. 12 הערת קורונה: בשל המצב הרגיש בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, החזר מלא על התשלומים במקרה של ביטול בעקבות התפרצות קורונה במדינת היעד המלווה באזהרה של משרד הבריאות. בשל משבר הקורונה, טיולים לחו"ל מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות! כמו-כן בהתאם להנחיות המדינה בה מטיילים. העמותה אינה אחראית לביטול פעילות במהלך טיול בשל הגבלות המדינה בה מצויים.
  15. 12 מודגש בזאת כי תנאי הביטול חלים על הנרשם החל מאישור ההזמנה. באחריות הנוסע להציג בפני הרשויות בנתב"ג אישור בדיקת קורונה שלילית כנדרש. נוסע שלא יציג אישור נדרש ו/או יימצא חיובי לנגיף לא יורשה לטוס. דמי הביטול יחולו על הנוסע.
  16. 12 העמותה שומרת לעצמה את הזכות לקיים טיולים לחו"ל וכן לבטל טיולים לחו"ל בהתאם למצב התחלואה.

13.  זכויות הגמלאים בעמותת הקרן לגמלאי המדינה

  1. 13 החברות בעמותה מעניקה זכאות לגמלאי המדינה בפנסיה תקציבית, ליהנות מסבסוד פעילויות ומגוון הטבות בעולמות תוכן שונים ביניהם: תרבות ובידור, נופש ופנאי, צרכנות וסיעוד.
  2. 13 הזכאות לסבסוד נופש בארץ – אחת לשנה קלנדרית.
  3. 13 הזכאות לסבסוד נופש בחו"ל – אחת לשנתיים.
  4. 13 הזכאות לסבסוד טיול חד יומי – 2 פעמים בשנה.
  5. 13 הזכאות לסבסוד ימי כיף – 2 פעמים בשנה.
  6. 13 הזכאות לסבסוד נופש מחוץ לזכאות – אחת לשנה ועל פי החלטת העמותה.
  7. 13 מועדון צרכנות – על פי התנאים המפורסמים.
  8. 13 גמלאי אשר לא ינצל זכאותו, לא תעמוד לזכותו צבירת זכאות.
  9. 13 הזכאות לסבסוד הנופשונים בארץ ובחו"ל מותנית בכך שהגמלאי פרש לגמלאות לפחות שנתיים קודם להזמנה. גמלאי אשר פרש לפני פחות משנתיים יהיה זכאי לפעילויות החד יומיות.

14. בעלות וזכויות יוצרים

  1. 14 פרטי המידע והסמלים המופעים באתר הם רכוש העמותה ו/או בתי העסק והספקים המעניקים את ההטבות ומספקים את המוצרים, או השירותים והם מהווים סימני מסחר קנייניים של העמותה ו/או של בתי העסק ואין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות הקניין בסימנים אלה.
  2. 14 זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הינם קניינה של העמותה בלבד.
  3. 14 הסימנים המסחריים והאייקונים, לרבות הלוגו, המוצגים באתר זה (להלן: "הסימנים המסחריים") רשומים כדין כזכויות יוצרים של העמותה, וחל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב של העמותה.
  4. 14 עמותת "הקרן לגמלאי המדינה" מודיעה כי פעילותה בכל הנוגע לאספקת השירותים והמוצרים באתר זה מתבצעת במסגרת היותה מקשרת בלבד. העמותה אינה נושאת באחריות כלשהי לטיב השירותים, איכותם ו/או כל נזק העלול להיגרם למזמין השירותים והמוצרים המוצעים על ידה.
  5. 14 המשתמש, בגלישתו באתר, מצהיר בזאת, כי ידוע לו שסימני המסחר, המידע והסודות המסחריים הקשורים באתר הם קניינה של העמותה. מוצהר בזאת כי אין המשתמש רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לעמותה ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות זכויות יוצרים והסימנים המסחריים הנחשפים במהלך השימוש והגלישה באתר. השירותים הניתנים באתר וכל המידע הכלול בו הנם רכושה של העמותה ואלו מוגנים עלפי ועל ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל.
  6. 14 אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של העמותה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות העמותה ובין אם בבעלות צד שלישי, למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי.
  7. 14 למען הסר ספק, העמותה אינה נושאת באחריות כלשהי לציוד אישי שאבד/ ניזוק בזמן השתתפות באירועים.
  8. 14 המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה או בשמה של העמותה כבעלת זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר מטעמה.
  9. 14 כמו כן, מודיעה העמותה למזמין השירותים והמוצרים הנ"ל כי כל טענה ו/או תביעה בקשר לשירותים ו/ או המוצרים הנ"ל תופנה ישירות אל ספק השירותים ו/או המוצרים, וכי העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק כאמור לעיל. מומלץ לבדוק את מפרט השירות/המוצר טרם ההתקשרות.

15. חילוקי דעות

  1. 15 במידה ונתגלו חילוקי דעות בין העמותה לבין עמיתי הקרן לגבי מימוש כל התנאים הנכללים בתקנון זה ולא הושגה הסכמה בין הצדדים, יועבר הנושא להחלטתו של מנכ"ל העמותה, או מי שימונה על ידו.
  2. 15 הדין החל על העסקות המתבצעות באתר וכן ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד, אלא אם צוין אחרת בדף האירוע. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

16. מוקד שירות הלקוחות

  1. 16 ניתן לפנות לשירות הלקוחות בכתב באמצעות האתר, או בכתובת מייל[email protected] או בטל: 08-9161002
  2. 16 שעות פעילות מוקד שירות הלקוחות: ימים א', ג', ד' ה' מהשעה 8:15 ועד השעה 12:30, יום ב' מהשעה 8:15 ועד השעה 14:00,יום ג' מהשעה 8:00 ועד 12:30 קבלת קהל במשרדי העמותה, רח' אופנהיימר 10 רחובות, קומה 2.
  3. 16 העמותה רשאית לשנות את זמני המענה הטלפוני לפי שיקול דעתה ובכל עת, כמו גם את זמני קבלת הקהל.

17. פרטיות, דיוור ישיר ותוכן פרסומי

  1. 17 השימוש של העמותה במידע אישי שימסור עמית הקרן או תכנים אחרים שנאספים על ידי העמותה בקשר עם השימוש והגלישה באתר, כפוף לתקנון זה.
  2. 17 העמותה תעשה מאמצים סבירים כדי להגן על המידע הנמסר על ידי עמית הקרן בקשר השימוש והגלישה באתר, אך אתה מאשר ומסכים בזאת כי הסיכון במסירת פרטים אלה חל על עמית הקרן בלבד, והעמותה לא תהיה אחראית ו/או חייבת בגין כל גילוי ו/או אובדן של פרטים ותכנים כאמור בכל צורה שהיא.
  3. 17 העמותה ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אל עמית הקרן בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים שנמסרו על ידי עמית הקרן, לרבות בעניינים שאינם נוגעים לתקנון זה, וכן לפנות אל עמית הקרן בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות, מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים לרבות (אך לא רק) דואר אלקטרוני, SMS , whatsapp וכו' . בעצם אישור עמית הקרן את תנאי שימוש אלה עמית הקרן מסכים לקבלת הודעות, הצעות ודיוור כאמור.
  4. 17 מובהר כי המשתמש זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממי מבין מאגרי המידע של העמותה ו/או של מי מטעמה או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לעמותה, תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע. כמו כן מובהר בזה, כי למשתמש שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת הפניות, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות דוא"ל שתישלחנה (אם תישלחנה) אליו או באמצעות דואר רשום או במייל לעמותה.

18. כללי

 1. 18 מספר המקומות במלונות, בנופשים, בהצגות ובאירועים שמציעה העמותה הינו מוגבל וביצוע ההזמנה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד, נכון למועד ביצועה.
 2. 18 העמותה זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר.
 3. 18 העמותה תהא זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, וכל שינוי כאמור יהיה תקף מיידית מאותו רגע הפרסום והלאה ויחייב את המשתמש אלא אם נקבע אחרת במפורש.
 4. 18 כל התמונות המוצגות באתר הינן לשם ההמחשה בלבד- מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות ע"י המשתמש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המלונות ו/או השירותים ו/או החדרים המוצגים בתמונות לבין מראם במציאות.
 5. 18 באתר ניתן למצוא קישורים (להלן: "לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים"). הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. העמותה אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, ו/או לתוקפם, ו/או נכונותם ו/או לחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
 6. 18 העמותה ו/או מפעילת האתר ו/או מבעליהן ו/או ממנהליהן ו/או מעובדיהן ו/או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, לרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר, אחור ו/או עיכוב בקבלת המידע כתוצאה מעומסים בקווי תקשורת, שיבוש לרבות השמטה, שגיאה, אי דיוק או עדכניות המידע כתוצאה משיבוש ו/או מתקלה באמצעי תקשורת, חומרה, או התוכנה במערכות המחשב של המשתמש, העמותה או מכל סיבה אחרת; ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה ו/או מפעילת האתר ו/או מי מבעליהן ו/או מי ממנהליהן ו/או מעובדיהן ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.
 7. 18 העמותה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.
 8. 18 הפעילות והקניה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה.
 9. 18 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
 10. 18 הוראות תקנון זה יפות גם לגלישה ו/או שימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טלפונים סלולאריים, מחשבים נישאים וכו').
 11. 18 חלקים מהאתר (כהגדרתו לעיל) ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מופנים לנשים וגברים כאחד.